April 2015 - Vol. 26, No. 2, Part II

 

Special Issue on "Earth Observations and Societal Impacts"


 
I-II Preface to the Special Issue on "Earth Observations and Societal Impacts"
  Yuei-An Liou, Chyi-Tyi Lee, Chung-Ru Ho, and Ming-Hsu Li
  doi: 10.3319/TAO.2014.10.07.01(EOSI)
   
161-168 Vanishing Ponds and Regional Water Resources in Taoyuan, Taiwan
  Yuei-An Liou, Hsiao-Lan Liu, Tai-Sheng Wang, and Chin-Hung Chou
  doi: 10.3319/TAO.2014.12.02.01(EOSI)
   
169-181 Land Cover Classification Accuracy Assessment Using Full-Waveform LiDAR Data
  Kuan-Tsung Chang, Feng-Chi Yu, Yi Chang, Jin-Tsong Hwang, Jin-King Liu, Wei-Chen Hsu, and Peter Tian-Yuan Shih
  doi: 10.3319/TAO.2014.12.02.02(EOSI)
   
183-192 Long-Term (1982 - 2012) Summertime Sea Surface Temperature Variability in the Taiwan Strait
  Ming-An Lee, Yi-Chun Kuo, Jui-Wen Chan, Yu-Kai Chen, and Sheng-Yuan Teng
  doi: 10.3319/TAO.2014.12.02.03(EOSI)
   
193-203 Northern South China Sea Surface Circulation and its Variability Derived by Combining Satellite Altimetry and Surface Drifter Data
  N. Peter Benny, K. Rayaroth Mridula, Mohd Razali Mahmud, Sahrum Ses, and Kamaludin Mohd Omar
  doi: 10.3319/TAO.2014.12.02.04(EOSI)
   
205-211 Investigating Near Surface S-Wave Velocity Properties Using Ambient Noise in Southwestern Taiwan
  Chun-Hsiang Kuo, Kuo-Liang Wen, Che-Min Lin, Strong Wen, and Jyun-Yan Huang
  doi: 10.3319/TAO.2014.12.02.05(EOSI)
   
213-218 Regional Flooding Induced by Tide and Warm Water Effects in Tuvalu
  Chen-Chih Lin, Chung-Ru Ho, Yu-Hsin Cheng, and Shin-Jye Liang
  doi: 10.3319/TAO.2014.12.02.06(EOSI)
   
219-225 Ecological and Hydrological Changes and Interactions After Recent Comprehensive Control Projects in the Heihe River Basin
  Mingguo Ma, Xiaoli Hu, Jianhua Wang, and Jian Zhou
  doi: 10.3319/TAO.2014.01.06.01(EOSI)
   
227-239 Shallow and Deep-Seated Landslide Differentiation Using Support Vector Machines: A Case Study of the Chuetsu Area, Japan
  Jie Dou, Uttam Paudel, Takashi Oguchi, Shoichiro Uchiyama, and Yuichi S. Hayakawa
  doi: 10.3319/TAO.2014.12.02.07(EOSI)
   
241-251 A Study on Factors Affecting Airborne LiDAR Penetration
  Wei-Chen Hsu, Peter Tian-Yuan Shih, Hung-Cheng Chang, and Jin-King Liu
  doi: 10.3319/TAO.2014.12.02.08(EOSI)